ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก"

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ "GREEN TOURISM"

ขอเชิญชุมชนท่องเที่ยว หรือ ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน

11