ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมัครขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์

"การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว"

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564

"ชี้แจงกรณีนิวส์ดอทคอมออสเตรเลียเตือนกลโกงที่นักท่องเที่ยวพบในไทย"

11