ข่าวประชาสัมพันธ์


กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน " ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39"

ประชุมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในรูปแบบมาตรการคืนเงินในประเด็นความซำ้ซ้อนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ผลิตภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทยได้รับและผลกระทบในมิติต่าง ๆ

กรมการท่องเที่ยวติดตามความคืบหน้าและตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา”

11