ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมการท่องเที่ยว ปิดทำการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว วัด-วัง รอบเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับมัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)

กรมการท่องเที่ยว เรียนเชิญมัคคุเทศก์เข้าร่วมอบรมสัมนา "หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับมัคคุเทศก์ 5 ภาษา" (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน)

การปฐมพยาบาลผู้ที่สงสัยถูกแมงกระพรุนพิษที่ปรับปรุง ๓ ภาษา

ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

11