ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง เรียนรู้ สร้างโอกาส สู่ AEC 2015

ประชุมเตรียมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

พิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

แถลงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

สัมนาการจัดทำบัยชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (TSA) จัดโดยกรมการท่องเที่ยว

32