ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ ตามตัวชี้วัดที่ 10 - 12 ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 / 2555

กลุ่มการคลัง กองกลาง กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2555

สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 กทม.

แถลงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

32