ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานของกรมการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียว

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้ากลุ่มในสังกัดกองกลาง ได้ร่วมอวยพรปีใหม่ 2556 แก่ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว

กองกิจการภาพยนตร์ ร่วมอวยพรปีใหม่แก่ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

การประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ ตามตัวชี้วัดที่ 8-10 ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน ตามตัวชี้วัดที่ 6 “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ” ของกรมการท่องเที่ยว

32