ข่าวประชาสัมพันธ์


ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

กรมการท่องเที่ยวเชิญมัคคุเทศก์รายงานตัว

โอวาทเนื่องใน "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐"

รูปภาพผู้ประกอบการที่ได้รับ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญมัคคุเทศก์รายงานตัว

4