ข่าวประชาสัมพันธ์


เที่ยวไทย สุขใจ สบายตัว ตอน ท่องพงไพร (ภาษาจีน)

เที่ยวไทย สุขใจ สบายตัว ตอน เที่ยวทางน้ำ (ภาษาไทย)

เที่ยวไทย สุขใจ สบายตัว ตอน เที่ยวทางน้ำ (ภาษาอังกฤษ)

เที่ยวไทย สุขใจ สบายตัว ตอน เที่ยวทางน้ำ (ภาษาจีน)

ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

6