ข่าวประชาสัมพันธ์


"ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และ งานมหกรรมท่องเที่ยวไทย"

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการประเมินและรับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award: ASTA)

ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 16 ชุมชน

7