ข่าวผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้/ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice : CoP) เรื่อง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้/ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice : CoP) เรื่อง "การควบคุมภายใน" โดยมี นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และเป็นวิทยากรบรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กรมการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมภายในของกอง ศูนย์ กลุ่ม รวมจำนวน ๓๐ คน
;