ข่าวผู้บริหารกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน”

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 6

ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน”

                      อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว แถลงข่าวการจัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด “กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการท่องเที่ยวตามแนวทางของ UNWTO ที่มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงความต้องการของคนทั้งมวล Tourism for All ซึ่งรวมถึง ผู้พิการทางสายตา ในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6  ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย อาทิ วัด วัง โบราณสถาน หรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่โดดเด่น

 

 นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันผู้พิการทางการมองเห็น ยังประสบปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจินตนาการในรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ประกอบกับภารกิจที่สำคัญของกรมการท่องเที่ยว คือ การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดผลงานศิลปะส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างจินตนาการและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ให้กับผู้พิการทางสายตาในการที่จะมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้แก่คนตาบอดที่มีโอกาสได้เข้าชมงาน โดยผลงานศิลปะที่จะนำมาจัดแสดงนั้น จะได้มาจากการจัดประกวด ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะงานประติมากรรม นูนต่ำ นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัวเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถใช้สื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์แสง สี เสียง วีดิโอ ที่สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ รวมถึงความรู้สึกของมนุษย์ผ่านการสร้างผลงานศิลปกรรมก็ได้ ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการตัดสิน โดยมีเงินรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้นำผลงานมาจัดแสดงมูลค่ารวม 390,000 บาทด้วย

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ ได้โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน ในนามสถาบันการศึกษา หรือในนามหน่วยงาน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/ArtForTheBlind กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2561  มายังคณะจัดงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด ทางโทรสารหมายเลข 02 618 7879 หรือที่ [email protected] หรือ [email protected]

โดยขนาดของชิ้นงานประติมากรรมมีความกว้าง 150 เซนติเมตร ความสูง 100 เซนติเมตร สำหรับติดตั้งในบูธจัดแสดงขนาดกว้าง 3.5 เมตร ลึก 3.5 เมตร มีผนัง 3 ด้าน แต่ละด้านสูง 2 เมตร (ผนังแต่ละด้านปิดทึบสูง 1.5 เมตรและส่วนที่เป็นโครงถัดจากส่วนที่ปิดทึบ 0.5 เมตร รวมเป็น 2 เมตร ด้านหน้าเปิดโล่ง)
ผนังด้านในสุดติดตั้งผลงานประติมากรรม ผนังอีก 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) เป็นงานทางด้านสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วีดิโอ ทั้งนี้เพื่อแสดงภายในงานแสดงนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะ
เพื่อคนตาบอด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2561 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 390,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-3419978 หรือ 086-9770112 www.facebook.com/artfortheblind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;