ข่าวผู้บริหาร


การแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย"

การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ประจำปี 2560

การประชุมการพัฒนาต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งที่ 1/2560

การอบรมการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard)

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง รุ่นที่ 3 (ภาษาอังกฤษ)

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

การหารือเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำในช่วงเทศกาล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การประชุมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม workshop

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง"

เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559

การประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรมาส 4 และการแก้ปัญหาผลกระทบจากการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย

งาน Thailand Friendly Design Expo 2016 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

1