ข่าวผู้บริหาร


อบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง

สัมมนาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) เพื่อปฎิบัติงานในเขตพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น ๒ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวออกตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ท่องเที่ยวไทยรุ่ง ทำสถิติใหม่รายได้สูงสุด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และ วีดีทัศน์ พ.ศ.2551

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม เตรียมนำ“เรือพลังงานแสงอาทิตย์” พาเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ปฏิบัติการออกตรวจแบบบูรณาการอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์

กรมการท่องเที่ยวหารือ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ติดตั้ง QR Code ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน

กรมการท่องเที่ยวจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ASEAN Green Hotel

มอบกระเช้าดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยวหารือแนวทางการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

ศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข...ที่สัมผัสได้ “ท่องไปในอาเซียน” Feel the Happiness “ASEAN Travel”

การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ยินดีกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬางานครบรอบ 13 ปี

การรายงานผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเป็นงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การจัดทำมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องมาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

10