ข่าวผู้บริหาร


แถลงข่าวโครงการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.2559

กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงาน "อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ"

ประชุมหารือแนวทางการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก

การกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยวจัดการสัมมนา การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

"กิจกรรม Clean for The King" ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2558

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

การประชุมหารือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว ได้จัดอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

อบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง

สัมมนาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) เพื่อปฎิบัติงานในเขตพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น ๒ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวออกตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ท่องเที่ยวไทยรุ่ง ทำสถิติใหม่รายได้สูงสุด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และ วีดีทัศน์ พ.ศ.2551

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม เตรียมนำ“เรือพลังงานแสงอาทิตย์” พาเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ปฏิบัติการออกตรวจแบบบูรณาการอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์

กรมการท่องเที่ยวหารือ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ติดตั้ง QR Code ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

11