ข่าวผู้บริหาร


"งานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 15 ปี"

"โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด"

"พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการด้านที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมการท่องเที่ยว"

"ออกกำลังกายเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sports for All 4.0)"

"งานมอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ครั้งที่ 5"

สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายการจัดการและบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว

"กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"

"การส่งมอบจักรยาน และ เสื้อชูชีพ ให้แก่ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน"

"งานปล่อยขบวนผู้เข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ครั้งที่ 5"

"เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

"ออกกำลังกายเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sports for All 4.0)"

"การอบรมการพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในการท่องเที่ยวทางทะเลสำหรับมัคคุเทศก์"

"เยี่ยมชมบ้านหวั่งหลี"

"งานแข่งขันกีฬาท่องเที่ยวสามัคคี"

"การสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว"

"ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา"

"รณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GREEN TOURISM)"

"การประชุมเผยแพร่แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน"

"งานแถลงข่าวการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 5 "

"รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวติดตามคณะการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNTA) เข้าดูงานและรับฟังการทำงานของตำรวจท่องเที่ยว"

2