ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ และมาตรฐานอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การจัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561

งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยครั้งที่ 6 (Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF 2018

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางไปตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพิจิตร

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจและติดตามงานโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

การถ่ายโอนภารกิจงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASEW 2018)

กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท.

การประชุมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2561 (Mekong Tourism Forum 2018 : MTF 2018)

การประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2561

ประชุมมนตรีบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 108 (108th Session of the UNWTO Executive Council)

การหารือเรื่องแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมือง San Sebastian

โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Thailand Scan Me)

การประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564

การประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564

3