ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


นายสุวัตร สิทธิหล่อ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานกีฬาสีระหว่างหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่นายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษา

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหารจากกรมการท่องเที่ยว ข้าราชการ เข้ามอบดอกไม้ขอบคุณ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยวจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ” โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมการฝึกอบรม

นายสุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการราชการใสสะอาดประจำปี 2553

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2553

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และการบริหารความขัดแย้งในที่ทำงาน

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์และการบริหารความขัดแย้งในที่ทำงาน

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว คณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนัีกงาน ราชการ ให้การต้อนรับ นายสุำำำพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว จัดงานเกษียณวาราณุสรณ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายดำรงค์ แสงกวีเลิศ และนายวินัย นิธิฤทธิไกร

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีส่งมอบงานระหว่างดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กับนายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นายสุพล ศรีพันธ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีต่อ นายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษาในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีกับนางแสงจันทร์ วรสุมันต์ ในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวรายงานและร่วมเป็นเกียรติ ในการมอบรางวัลโรงแรมสีเขียวแห่งอาเซียนประจำปี 2553

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมเพื่อสรุปผล การดำเนินงานการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล ระยะที่ 1 และชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบฐานข้อมูล ระยะที่ 2

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับนายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และคณะที่ได้มาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

34