ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้ภาวะโลกร้อน จังหวัดนครนายก

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้ภาวะโลกร้อน จังหวัดกระบี่

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมสวัสดิการกรมการท่องเที่ยว

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว แสดงความเห็นต่อที่สัมมนาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เรื่อง “ท่องเที่ยว : สร้างสรรค์หรือทำลาย ?” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวรายงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “โครงการพัฒนามาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๓”

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมอวยพรวันเกิด ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แก่นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวและชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมการท่องเที่ยว

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้ภาวะโลกร้อน

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนากรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ (พิจารณาเรื่องโครงสร้าง) และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๓

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว”

ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมท่องเที่ยว และดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม และข้าราชการกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และดร.สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมเป็นประธานและรองประธานในการรดน้ำดำหัว ในงานเทศกาลสงกรานต์ ณ กรมการท่องเที่ยว

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมการท่องเที่ยว ร่วมงานสืบสานวันสงกรานต์วัฒนธรรมไทย

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการกรมการท่องเที่ยว และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และคณะ มาร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรนายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมการท่องเที่ยว ร่วมงานพิธีตั้งศาลพระภูมิประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีกับดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมพลศึกษา อดีตรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเป็นอธิบดีกรมพลศึกษา

38