ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์ทัวร์คุณภาพรายการนำเที่ยวตลาดจีน โดยมีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย(ททท./TAT) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(CIO) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 3/2553ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหารฯ สพท.ร่วมเป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานครบรอบ 50 ปี ททท.(TAT)

นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจำหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privillege Card) ครั้งที่ 1/2553

ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้า ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2556 ซี่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

สุทธิพงศ์ สุวนิช

ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง และนายปัญญา ไกรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แถลงข่าว “โฮมสเตย์ไทยนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน” จัดโดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2555 จัดโดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

ประชุมผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว จัดโดยกองกลาง

ประชุมคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมการท่องเที่ยว (Business Continuity Plan Team – BCP Team) ครั้งที่ 2/2556

กรมการท่องเที่ยว และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดงาน “วันมัคคุเทศก์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๖

งานเลี้ยงต้อนรับผุ้บริหารคนใหม่และแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่รับตำแหน่งใหม่

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านกฎหมายและระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

38