ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 4/2561

งานและร่วมกิจกรรม “ปั่น ปลูก เก็บ อย่างเก๋ไก๋ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปกป้องทะเล”

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

การเดินทางไปตรวจราชการ สำรวจการท่องเที่ยวชุมชน และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

การเดินทางไปตรวจราชการ สำรวจการท่องเที่ยวชุมชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี

การประชุมกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน จ.บุรีรัมย์

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมและบรรยายพิเศษ ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประะเทศในประเทศไทย

พิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับ SportAccord 2018

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

การประชุมการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้เข้าตรวจเยี่ยมอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 3/2561

งานจัดแสดงนิทรรศการสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย"

เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล(Tourism for All)

4