ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว”

เปิดตัวธุรกิจแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ครบวงจรรูปแบบใหม่ ครั้งแรกในเมืองไทย

การประชุมผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 11/2561

กรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality Skills Development Workshop and Roundtable)

การประชุมการมอบนโยบายบุคลากรใหม่ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2561

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

สำรวจการท่องเที่ยวชุมชน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2561

การอบรมการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

งานแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนมกราคม ปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนภาคเหนือ

การประชุมสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานและแนวทางการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ

โครงการ"ขยะใกล้ตัวช่วยกันเก็บ"

การท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามัคคุเทศก์

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561

การประชุมแนวทางการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานและจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย

5