ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การบรรยายสไตล์ รมต.ท่องเที่ยว คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในหัวข้อ “ชวนเที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ในแบบไทยเเลนด์ 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี 2560

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงเเรม

การอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

ชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ Princess's Cup Thailand 2017 ครั้งที่ 5

เปิดการแข่งขันกีฬาสีกรมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2560

การสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

การแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา"

เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

"รวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ (Sport Activity 4.0 Good Health and Good Life)"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน"

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย

"งานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 15 ปี"

"โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด"

"พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการด้านที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมการท่องเที่ยว"

7