ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560

หารือการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และได้สำรวจพื้นที่จัดงานบริเวณชายหาดพัทยาและแหลมบาลีฮาย

"ร่วมงานครบรอบ 84 ปีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์"

การประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยวและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2551

การฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ"

การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

พิธีลงนามและให้เกียรติมอบเครื่องหมายรับรองแก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนำเที่ยว และกลุ่มร้านอัญมณีสำหรับนักท่องเที่ยว

การอบรมและมอบนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพแก่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมัครขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์

“เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย”

การแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย"

การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ประจำปี 2560

การประชุมการพัฒนาต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งที่ 1/2560

การอบรมการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard)

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง รุ่นที่ 3 (ภาษาอังกฤษ)

9