ข่าวผู้บริหาร


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ครองตน ครองงาน ครองคน :

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 3-1/2559

ประชุมหารือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก

ประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวออกตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

กรมการท่องเที่ยวนำนักกีฬาเรือใบและผู้ติดตามที่มาแข่งขันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เดินทางท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ ในระหว่างพักการแข่งขัน 14 -17 ธันวาคม 2558

แถลงข่าวโครงการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.2559

กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงาน "อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ"

ประชุมหารือแนวทางการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก

การกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยวจัดการสัมมนา การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

"กิจกรรม Clean for The King" ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2558

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

การประชุมหารือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว ได้จัดอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

9