ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การหารือเรื่องแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมือง San Sebastian

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าพบ Mr. Manu Narváez  director of San Sebastian Turismo & Convention Bureau เพื่อหารือเรื่องแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมือง San Sebastian และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ณ San Sebastian Turismo Office โดยไดัทราบถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการที่ผ่านมา อาทิ การอนุรักษ์เขตเมืองเก่า การกระจายรายได้สู่พื้นที่รอง การจัดการที่พักโดยการออกกฎหมายท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหา air bnb การบริหารความขัดแย้ง การจัดการจราจรมิให้การท่องเที่ยวกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงทิศทางในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับความสุขของคนท้องถิ่น ไม่เน้นจำนวนของนักท่องเที่ยวแต่เน้นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว F.I.T

อีกทั้ง Mr. Manu Narváez ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่เมือง San Sebastian ให้อิสระในการเป็นมัคคุเทศก์  โดยไม่มีการควบคุมหรือข้อจำกัดใดๆ

การหารือในครั้งนี้ นอกจากจะได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสององค์กรแล้ว ข้อมูลที่ได้รับยังถือเป็นประโยชน์อย่างสูงในการนำมาปรับใช้กับการท่องเที่ยวไทยต่อไป