ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 4/256 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว