ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2561 (Mekong Tourism Forum 2018 : MTF 2018)

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครพนม และสำนักงานประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) จัดการประชุมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2561 (Mekong Tourism Forum 2018 : MTF 2018) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครพนม โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมหมาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  และ Mr.Jens Thraenhart Exective Director ทั้งนี้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก