ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASEW 2018)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเสวนาในหัวข้อ นวัตกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Innovation for Sustainable Development to Global Goal) ในงานการประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASEW 2018) ทั้งนี้ งานจัดระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา