ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น”

กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จัดการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  มีบุคลากรในชุมชนและผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2561 โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การบริการอย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับสื่อสารกับนักท่องเที่ยว