ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”

กรมการท่องเที่ยว โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

สำหรับกิจกรรมในการจัดอบรม อาทิ การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรม workshop การจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชนท่องเที่ยว และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านขามสายน้ำมีชีวิต อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง