ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร