ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร