ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร