ผลการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร