ราคากลาง โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (การสำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย)

ดาวน์โหลดเอกสาร