ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร