ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร