ราคากลางการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร