ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงาน Web Application ภายใต้โครงการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีง

ดาวน์โหลดเอกสาร