ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมการท่องเที่ยว "กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา อ

ดาวน์โหลดเอกสาร