ราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร