ร่างขอบเขตงานและราคากลางการจัดจ้างทำที่ปรึกษาหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะด้านอังกฤษและการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร