สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร