ขอบเขตงาน และราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเทึ่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร