ราคากลางการประกวดราคาดำเนินกิจกรรมที่ 1 จัดจ้างเพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร