สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร