กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวจะเป็นสัญลักษณ์ (Landmark) ที่สำคัญของเมือง และเป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐