การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล จ.นครราชสีมา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประมาณ 50 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้จัดการประชุมในลักษณะดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ภูเก็ต และครั้งต่อไปจะจัดประชุม วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ จ.เชียงใหม่ และวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร