"การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว"

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 กรมการท่องเที่ยว จัดการอบรม เรื่อง "การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว" ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่กรณีศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม..พลาด และ 12 เมืองต้องห้าม..พลาด PLUS จำนวน 60 คน