รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการประเมินและรับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award: ASTA)

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการประเมินและรับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award: ASTA)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          ๑. ผู้สมัครจำเป็นต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวในแหล่งผลิตวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร (Extractive Tourism) เช่น การตกปลา เป็นต้น การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตสัตว์ป่า การท่องเที่ยวที่ใช้ธรรมชาติบำบัด และการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
          ๒. ผู้สมัครจำเป็นต้องมีเส้นทางท่องเที่ยวตลอดเส้นทางหรือส่วนมาก ที่มีการบริการหรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
          ๓. ผู้สมัครจะต้องมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๔ หน่วยงาน
          ๔. สินค้าท่องเที่ยวหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้ารับสมัคร จะต้องมีโปรแกรมการท่องเที่ยวและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย ดังนี้ การพักค้างแรม ๑ คืน อาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่ม ๑ มื้อ กิจกรรมการท่องเที่ยว ๑ กิจกรรม นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ๑ คน การให้บริการห้องน้ำในเส้นทางท่องเที่ยวที่สะอาดและสะดวกสบาย และมีการจัดการขนส่งในชุมชน
          ๕. สินค้าท่องเที่ยวหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้ารับสมัครต้องทำการตลาดหรือขายมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปีก่อนการสมัคร และมีการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น.
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่
กลุ่มการต่างประเทศ กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
นางสาวพิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์
email: [email protected]
Cc: [email protected] และ [email protected]
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๔๐๒๔
โทรสาร. ๐ ๒๒๑๖ ๖๖๕๘
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครและคู่มือการสมัคร ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร