กรมการท่องเที่ยว เรียนเชิญมัคคุเทศก์เข้าร่วมอบรมสัมนา "หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับมัคคุเทศก์ 5 ภาษา" (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน)

ดาวน์โหลดเอกสาร