หนึ่งร้อยปี วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ที่มา :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
           http://www.thaiflag.org และ http://www.tistr.or.th