ขอเชิญบุคลากรสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย "ท่องเที่ยวอย่างไรให้คน ชุมชน สัตว์ป่าหายาก และทรัพยากรธรรมชาติได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"


ดาวน์โหลดเอกสาร