ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไปตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.2561

มัคคุเทศก์ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ประเภททั่วไป (ไทย) และใบอนุญาตจะสิ้นอายุระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การยื่นความจำนงฝึกอบรม ได้ 2 วิธี คือ  

1. ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ได้ที่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ชั้น 5 กรมการท่องเที่ยว ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ 

2. ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และให้ยื่นแบบคำขอเข้าอบรมพร้อมเอกสารในวันแรกของการอบรม

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดให้ยื่นแบบคำขอเข้ารับการอบรม) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร