ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร