ลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย - จีน ครั้งที่ 4

 

ด้วย กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย - จีน ครั้งที่ 4
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีความสนใจในการจัดทำสัญญาคู่ค้ากับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาส
และช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดรับลงทะเบียน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 14 สาขา

 

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จึงขอแจ้งมายังท่านผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน

สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีเอกสารที่ใช้ในการยื่นลงทะเบียน ประกอบด้วย

 

          1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

          2. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1 ฉบับ

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ

          4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ทุกหน้าซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

          5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

          6. ตราประทับของบริษัท (ประทับตราลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายของใบสมัคร)

 

*** ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน ลงชื่อ และประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผ่น ***

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 219 4010-17 ต่อ  3401 , 3408 และ 3404

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

19 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร